veiligheid

Crisisvoorbereiding

Het is een goed bedrijfsbeleid om voorbereid te zijn op een ernstige crisis of ramp, hoe klein die kans ook is.

Wat doen bij een ramp?

Alleen de overheid heeft het recht aan de omwonenden instructies te geven in geval van een ernstige crisis. Het maakt deel uit van haar rampenplanning. Wat moet u, als omwonende, doen in geval van een ernstige crisis? De instructies van de sirenewagen van de overheid opvolgen.

Doorgaans zal die aanmanen om: binnen te blijven deuren en vensters te sluiten, VRT-radio/tv aan te zetten voor verdere berichtgeving niet te telefoneren kinderen niet van school af te halenInformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (u verlaat deze website)

Bedrijfssirenes

Wanneer er zich een noodtoestand voordoet bij INEOS in Geel, is het van het allergrootste belang dat iedereen in de fabriek snel op de hoogte is en gepast reageert. De alarmering door middel van de fabrieksirene is en blijft de meest geschikte methode.

Wanneer luiden de bedrijfssirenes?

Wanneer iemand op de fabriek een incident (brand, explosie, vloeistof- of gaslek) ontdekt, draait hij het noodnummer. Hierop worden de sirenes in werking gesteld en de interne interventiediensten gealarmeerd. De mensen die op dat ogenblik in de fabriek zijn, gaan naar de verzamelplaats in de buurt van hun werkplek en wachten daar op verdere instructies of tot het alles veilig-signaal wordt geactiveerd. Er is ook een evacuatiesignaal voorzien. Wanneer dat klinkt, moet iedereen op een snelle, correcte en geordende manier de fabriek verlaten. Dat is evenwel nog nooit nodig geweest in de geschiedenis van INEOS in Geel.

Maandelijkse test

De test van de sirenes gebeurt op iedere eerste vrijdag van de maand om 12.30u.

Drie signalen

Er zijn drie signalen in gebruik bij INEOS in Geel:

1. noodsignaal
2. evacuatiesignaal
3. 'alles veilig'-signaal

Communicatie bij ramp

Hoe weet u als omwonende van INEOS in Geel dat er een zeer ernstige crisis is?

Nogal wat mensen die in de buurt van de fabriek wonen, vragen zich af hoe ze zullen worden verwittigd als er iets ernstig aan de hand is. Hoe komen omwonenden te weten wat ze moeten doen?Bijna altijd zal een sirenewagen van de overheid in de straten rondrijden om met een megafoon de omwonenden te verwittigen. De stad Geel heeft ook vaste sirenes op haar grondgebied staan. De sirenes van INEOS (bedrijfssirenes) zijn enkel bedoeld voor de mensen aanwezig in de fabriek en dus niet voor de omwonenden.

Waarom zorgt INEOS niet zelf voor de informatie? De fabriek is toch het eerst op de hoogte?

INEOS mag dat niet, het is een officiële opdracht van de overheid. De overheid is daar veel beter voor uitgerust, zowel qua middelen als mensen. De wetgever heeft in de rampenbestrijding, inclusief informatie aan de bevolking, de nodige plannen en een taakverdeling opgesteld. Iedere betrokkene, bestuurlijke overheid , brandweer, politie, civiele bescherming ... heeft zijn specifieke rol te spelen. Zo de overheid daarom vraagt, zal INEOS natuurlijk wel haar medewerking verlenen bij de informatieverstrekking.

Is INEOS dan verplicht te zwijgen?

Neen, INEOS zal met vele instanties, in de eerste plaats de overheid en de hulpdiensten, intensief communiceren. Daarvoor is er een crisiscommunicatieteam dat in een noodgeval, groot of klein, wordt samengeroepen. Naast de voornoemde overheid en hulpdiensten, richt het crisiscommunicatieteam zich ook op de eigen medewerkers, de pers, beroepsorganisaties...

Crisisvoorbereiding intern

Welke interne voorzieningen heeft INEOS in Geel voor het geval er zich een incident voordoet?

INEOS in Geel heeft in de eigen organisatie allerlei voorzieningen getroffen, voor het geval er zich een incident voordoet, waaronder noodprocedures, materieel en infrastructuur, de eigen interventieploeg, het crisisbeheersteam en de telefoonteams van personeelszaken en public relations. Bovendien krijgt elke medewerker een opleiding om een beginnende brand te bestrijden.

Materieel en infrastructuur

 • Rollend materieel: brandweerwagen en ambulance.
 • Vaste blusinrichtingen: zogenaamde monitoren (vaste brandspuiten), sprinklers.
 • Waarschuwingssystemen: noodnummer en -centrale, sirenes, oproepsysteem voor medewerkers met wachtdienst ...
 • Speciaal ingericht crisiscentrum.            

Interventieploeg

 • De interventieploeg bij INEOS in Geel bestaat uit de bedrijfsbrandweer, een rescue team en een medisch team.
 • De shiftsupervisor van dienst heeft de leiding van de interventieploeg. De interventieploeg bestaat uit vier teams van vrijwilligers waarvan er steeds (24 u op 24) één ploeg klaarstaat, overeenkomstig het shiftsysteem. Na een melding treedt de interventieploeg als eerste op en tracht het incident onder controle te krijgen. Indien nodig beslist de shiftsupervisor hulp van buitenaf (100, brandweer Geel) te vragen en/of het crisisbeheersteam op te roepen.
 • Het medisch team is onder meer uitgerust met een ambulance. De ploeg dient de eerste zorg toe aan slachtoffers.
 • Het rescue team is een speciaal opgeleide groep die in zuurstofarme, schadelijke of moeilijk te bereiken plaatsen personen kunnen stabiliseren en hen daaruit evacueren. Het team beschikt over een voertuig uitgerust met reddingsmateriaal.
 • De interventieploeg kan steeds aangevuld worden door andere INEOS-interventieleden via een oproepsysteem.

Crisisbeheersteam en telefoonteams

 • Het crisisbeheersteam wordt bij een crisis opgeroepen. Het staat onder leiding van de gedelegeerd bestuurder en bestaat uit specialisten - medewerkers van INEOS in Geel - die met een systeem van wachtdienst kunnen worden opgeroepen.
 • De telefoonteams van HR en PR (personeelszaken en public relations) beantwoorden tijdens een crisis de oproepen van familieleden, buren, pers en andere verontruste mensen.

Opleiding

 • De leden van de interventieploeg zijn zeer goed opgeleid en trainen regelmatig.
 • Jaarlijks wordt een grote oefening gehouden, om de twee à drie jaar in samenwerking met externe hulpdiensten
 • .Ook de leden van het crisisbeheersteam en de telefoonteams krijgen gespecialiseerde opleiding.
 • Elke medewerker krijgt een opleiding om een beginnende brand te bestrijden.

Samenwerking met de overheid

Wanneer de eigen interventiedienst van INEOS dat nodig acht, wordt hulp van buiten ingeroepen bij een crisis. Die samenwerking tussen interne en externe hulpdiensten is goed voorbereid en wordt regelmatig getraind.

Externe hulpdiensten

Zo nodig roept de bedrijfsbrandweer van INEOS de hulp in van de externe hulpdiensten. In principe gebeurt dat op aangeven van de interventieleider (de shift supervisor) via de controlekamer waar zich de alarmcentrale bevindt.

Samen oefenen

Elk jaar organiseert INEOS in Geel een grote oefening. Om de twee tot drie jaar wordt er een Seveso-oefening gehouden en dan wordt er samen getraind met (een deel van) de externe hulpdiensten. Trainingen zoals deze zijn bedoeld om de samenwerking verder te verbeteren tussen het interventieteam van INEOS en de betrokken externe hulpdiensten, in de eerste plaats de brandweer van Geel. Samen oefenen zorgt er ook voor dat het interne noodplan blijft passen in het externe rampenplan van de overheid.

Rampenplanning overheid

Rampenplanning, inclusief de manier waarop met de bevolking gecommuniceerd moet worden, is een zaak van de overheid. De overkoepelende organisatie daarvan is in handen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (u verlaat deze website)