Hoe werkt het?

Waterzuivering

INEOS heeft een uitgebreide installatie waar gebruikt water wordt gezuiverd.

INEOS betrekt haar water uit het nabijgelegen Albertkanaal. Gebruikt of vervuild water wordt gezuiverd voor het geloosd wordt in de Nete.

Soorten te zuiveren afvalwater

  • Water, gebruikt in het proces, wordt via een eigen net van riolen afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie
  • Sanitair afvalwater wordt via een aparte riolering naar de waterzuivering geleid

Watersoorten die rechtstreeks naar de stabilisatievijver worden geleid

  • Het zogenaamde hemelwater (regen, sneeuw, hagel ...) wordt opgevangen in een open grachtenstelsel en komt samen met het gezuiverde proces- en sanitair afvalwater in de stabilisatievijver terecht.
  • Waterstromen, afkomstig van de koeltorens, zandfilters, en dergelijke gaan ook rechtstreeks in de stabilisatievijver omdat ze geen bijkomende zuivering vereisen.

Cijfers lozing via afvalwater

Werking

De waterzuiveringsinstallatie van INEOS bestaat uit verschillende stappen, aangevuld met een stabilisatievijver, van waar het water in de Nete geloosd wordt.

1. Bufferbekkens of primaire bekkens

De bufferbekkens zijn open bassins en hebben tot doel de graad van de vervuiling gelijk te maken. Daartoe wordt het nog redelijk warme water vrij intens geroerd. Soms kan dat geurhinder veroorzaken. Na een voorbehandeling qua temperatuur (36,5 à 37 °C) en zuurgraad (5,6 pH) gaat het afvalwater naar de volgende stap: de anaerobe reactor.

2. Anaerobe zuivering

Deze stap in het zuiveringsproces gebeurt in een gesloten tank. De anaerobe (=zuurstofarme) fase werkt met bacteriën. Die vormen de afvalstoffen om tot water, koolstofdioxide en methaangas (ook biogas genoemd). Het vrijgekomen gas wordt opgevangen en ingezet als energiebron bij de stoomproductie in de fabriek. Het zuiveringseffect van de anaerobe waterzuivering is ongeveer negentig percent.

3. Aerobe zuivering

De volgende stap is de aerobe (=zuurstofrijke) nazuivering. Ook die behandeling werkt met bacteriën. In tegenstelling tot het anaerobe proces gebeurt dit deel van de zuivering in open lucht.
Door te beluchten krijgt het water extra zuurstof. Het rendement van dit proces, in combinatie met de anaerobe behandeling, is ongeveer 98 percent.

4. Kobaltherwinning

Kobalt is een non-ferro metaal, dat gebruikt wordt als katalysator in het productieproces. In de kobaltherwinningseenheid wordt kobalt uit de afvalwaterstroom verwijderd. De eenheid recycleert zowat 97 percent. Na de kobaltherwinning vloeit het afvalwater naar de bufferbekkens.

5. Slibbehandeling

Dit is geen stap in het zuiveringsproces als dusdanig, maar het vormt er wel een wezenlijk onderdeel van. Wat gebeurt er in de slibbehandeling? De bacteriën, ingezet bij de zuivering van het afvalwater, sterven op een bepaald moment. Het residu daarvan vormt slib, een modderige substantie. Dat slib wordt uit het water verwijderd en na voorbehandeling - vooral ontwatering - afgevoerd naar een afvalverwerkingsinstallatie.

6. De stabilisatievijver

Na de zuivering komt het water in de bedrijfseigen stabilisatievijver. Dat is een grote plas van bijna drie hectaren. Hier komt het water van de zuiveringsinstallatie samen met het hemelwater en het water afkomstig van koeltorens en dergelijke. De stabilisatievijver buffert het gezuiverde water van waaruit de lozing in de Nete – via een meetgoot – gecontroleerd en gelijkmatig kan gebeuren.

Milieu

Het feit dat waterzuiveringsinstallaties bestaan, heeft alles met milieuzorg te maken.

Kwaliteit

De waterzuiveringsinstallatie van INEOS in Geel zorgt ervoor dat het water dat in de Nete terechtkomt, minstens voldoet aan de wettelijke lozingsnormen

Controle

De controle van de waterzuivering gebeurt natuurlijk conform de wettelijke vereisten. Het water van de stabilisatievijver is het gezuiverde afvalwater dat uiteindelijk door de meetgoot naar de Nete gaat. Op die meetgoot zit een controleprogramma dat continu een aantal parameters meet. Maandelijks gebeurt er een controle door een erkend labo.
De grondwaterhuishouding wordt opgevolgd via een hele reeks peilputten. Een aantal peilputten worden om de twee jaar bemonsterd. Een volledig bodem- en grondwateronderzoek gebeurt om de tien jaar. Het laatste dateert van 2013.

Biogas

INEOS zet het biogas dat wordt opgewekt in de anaerobe stap van de waterzuivering elders nuttig in, in de plaats van aardgas.

Fauna en flora

De stabilisatievijver is een biotoop voor heel wat dieren en planten.

Geurhinder

Een negatief punt aan de werking van de afvalwaterzuivering is de af en toe voorkomende geurhinder.

Meer weten over geurhinder?